พบผู้ประกอบการที่สนใจผลิตภัณฑ์งานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

11 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยให้ คุณภัทรเชษฐ์ สุดสงวน Founder บริษัท สตาร์ แอวาลอน จำกัด
แกลลอรี่