ICDI ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี

7 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน เลขานุการวิทยาลัย หัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟัง วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แกลลอรี่