สื่อสารฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์

17 มกราคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเนื้อหาสื่อบันเทิงเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นผู้แทนหน่วยงานลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 4205 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ยังได้อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกกฤตานนท์, ดร.จิรเวทย์ รักชาติ อาจารย์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน,นางสาวพิชญากานต์ หน่อแก้วมูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมเป็นพยานในการลงนาม

การลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยการมุ่งเน้นร่วมกันผลิตสื่อบันเทิงและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีองค์ความรู้ มีความสามารถในการผลิตสื่อบันเทิงแฝงอำนาจละมุนเพื่อตอบสนองความต้องการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์สำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์และหน่วยงานเครือข่าย รวมถึงชุมชน วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2566 – 12 มกราคม 2569

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่