คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ มูลนิธิคีนันฯ และเชฟร่อน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Content Analysis and UTOP Review

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?Content Analysis and UTOP Review? เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ?Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต? ในระยะสิ้นสุดโครงการ (Endline Evaluation) โดยความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างองค์กร Management Systems International ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลจากประเทศสหรัฐอเมริกา คณะอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการภายใต้โครงการฯ ทั้งสิ้น 16 สถาบัน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2562 จากโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคใน 58 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 16 สถาบัน ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่