ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตใหญ่

8 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา  ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตใหญ่ ในโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาการเนินงานของศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ นำโดย 

ข้อมูลโดย : https://soc.cmu.ac.th/shownotice243
แกลลอรี่