สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

14 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

โครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แนวคิดเพศภาวะกับศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของศาสนา และการที่ศาสนาเป็นเบ้าหลอมของโลกทัศน์ของผู้คนและศาสนาปฏิบัติในสังคม

สถานที่ : วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันและเวลา : วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. – 16.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 152241 (Religions and Social Changes)

แกลลอรี่