การประชุมวิชาการะดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network)” จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 The International and National Conference in Business Administration and Accountancy 2020 (INCBAA 2020) "การจัดการทางธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล (Business Sustainability in Digitalization Era)" ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีในอนาคต 
แกลลอรี่