รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ E210051

11 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

หมายเหตุ: ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวที่งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
แกลลอรี่