Talk and Trip 1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนา

16 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Talk and Trip 1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนา" เพื่อร่วมชมสถาปัตยกรรมย่านถนนท่าแพและไม้หมายถิ่น ได้แก่ วัดแสนฝาง วัดเชตวัน วัดช่างฆ้อง วัดบุพพาราม วัดมหาวัน และคลองแม่ข่า โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์เมือง และอาจารย์วรงค์ วงค์ลังกา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรนำชม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
แกลลอรี่