คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

10 พฤษภาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขอขมา ขอพร และแสดงความเคารพผู้อาวุโส เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ บริเวณห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โดยมี บุคลากร นักศึกษา  เข้าร่วมพิธี 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
เวลา 10.30 น. - ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
10.45 น. - ตั้งขบวนดำหัว เครื่องสักการะ ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณะ
และเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณพิธี
11.00 น. - ผู้อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สรงน้ำ
พระพุทธรูป มอบเครื่องดำหัว และขอพรจากผู้อาวุโส
ผู้บริหาร และคณาจารย์
- ผู้แทนผู้อาวุโสกล่าวให้พรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา
12.00 น. - เสร็จพิธีขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.30 น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเตรียมตัวเดินทางไปร่วมพิธี ดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.00 น. - ตั้งขบวนดำหัว และร่วมเดินขบวนกับคณะ/ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- เข้าร่วมพิธีการดำหัวฯ ของมหาวิทยาลัย
15.30 น. - เสร็จสิ้นพิธี และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

แกลลอรี่