บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ความเป็นมาและบทบาทของโครงการพระธรรมจาริกกับงานพัฒนาชาวเขา กับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

8 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ความเป็นมาและบทบาทของโครงการพระธรรมจาริกกับงานพัฒนาชาวเขา กับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของศาสนาในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ซึ่งการเรียนการสอนในกระบวนวิชาดังกล่าว ประสงค์จะให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรู้โดยตรงจากผู้มีความรู้และมีประสบการณ์สูง

วิทยากร : พระคุณเจ้า หัวหน้างานโครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา

ผู้เข้าร่วม :  นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน กระบวนวิชา 152241 Religions and Social Change (ศาสนากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม)   ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วัดศรีโสดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


แกลลอรี่