ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

16 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเรียนเชิญนักศึกษาสมัครทุนเพื่อศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านโภชนาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยนาโกยา มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ มหาวิทยาลัยวาเซดะ มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ และสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งโตเกียว ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th หรือ www.facebook.com/ajtfoundation หรือ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/ErWQNJWl30FEgcPq21GUlPgB7Jxdna-to_USLtFagAlTVg?e=wETghshttps://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/ErWQNJWl30FEgcPq21GUlPgB7Jxdna-to_USLtFagAlTVg?e=wETghs ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567