ขอรับบริการรเครื่องมือ ตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และบริการคำปรึกษาเทคโนโลยี

5 มีนาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี กายภาพ พร้อมทั้งให้บริการวิชาการและคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน
แกลลอรี่