การประชุม “SOC Meeting & Discussion” เวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์

15 ธันวาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม “SOC Meeting & Discussion” เวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และสถานะการเงินของคณะสังคมศาสตร์ ผลการดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนและอาคาร และแผนการดำเนินการในอนาคต ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน และ การทำ solar roof ตลอดจนแนวทางและการสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมในวาระคณะสังคมศาสตร์ครบรอบ 60 ปี พร้อมเปิดโอกาสให้คณาจารย์ซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในการประชุม
แกลลอรี่