วิศวฯ มช. ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

16 มกราคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความพร้อมการมีความร่วมมือ และ คุณธีระชัย พรสินศิริรักษ์ Head of Digital and Innovation บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและแสดงความพร้อมการมีความร่วมมือ ในส่วนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ มี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เป็นผู้ลงนามในฐานะพยาน โดยในส่วนของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มี คุณสินนท์ ว่องกุศลกิจ Group Senior Vice President เป็นผู้ลงนาม และมี คุณธีระชัย พรสินศิริรักษ์ Head of Digital and Innovation คุณจามร จ่าเมือง Head of Mining Business และ คุณพิทักษ์ วุฒินนท์ชัย Vice President – Geoscience เป็นผู้ลงนามในฐานะพยาน

ภายหลังจากพิธีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดทั้งหารือความร่วมมือ และรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ 4 หัวข้อ ประกอบด้วย

  • การบรรยายในหัวข้อ Carbon Capture Storage and Utilization โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และ อาจารย์ ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ
  • การบรรยายในหัวข้อ Borehole Interpretation using AI โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข
  • การบรรยายในหัวข้อ Evaluation of Mine Reclamation and Reforestation Progress, using Carbon Sequestration and Multispectral Technology โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสูรย์ สมประสงค์
  • การบรรยายในหัวข้อ การแยกโลหะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการแต่งแร่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิเทพ รมยเวศม์
แกลลอรี่