ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เข้าพบนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

18 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเดินทางเข้านำเสนอโครงการ อันประกอบไปด้วย แนวทางการป้องกันและระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์และจากสัตว์สู่คน และ การดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ต่อ คุณอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะทำงาน พร้อมหารือแนวทางการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีความปลอดภัยด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
แกลลอรี่