โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-branding คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 พฤษภาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-branding คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ให้กับผู้บริหาร คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ และคณะกรรมการ EdPEx ของคณะฯ โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะฯ
แกลลอรี่