โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

27 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร " โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด "
TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio พร้อมรับสมัครแล้ว ในแบบ 1.1 Portfolio เท่านั้น (ไม่ใช้คะแนนสอบ)
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 ทาง https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php