โครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 23”

26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 23” เรียนระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2562 (เรียนเวลา 09.00-16.00 น.)ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รับจำนวน 25 ท่าน รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน การฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมรับเกียรติบัตรจากโครงการอบรม โดยผู้สมัครสามารถชำระค่าลงทะเบียน 2 ช่องทาง ได้แก่
1. ชำระเป็นเงินสด ณ หน่วยการเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ
2. ชำระโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสุเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 521 – 1 – 65579 - 6 ชื่อบัญชีเงินรายรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.1 กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบสมัครและสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีรายชื่อผู้สมัครอบรมในสำเนาการโอนเงินบัญชีธนาคาร โดยวิธีการ SCAN หรือถ่ายรูป ใบสมัครและสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และส่งมาทางอีเมล sutidas48@gmail.com หรือทาง INBOX Fanpage Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 053-277855, 096-2535393 หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942806 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง Email : sutidas48@gmail.com และ Fan Page : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

*** รับสมัครถึงวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562...รับจำนวน 25 ที่นั่ง *** 
แกลลอรี่