กิจกรรม CMU First Contact

16 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดในกิจกรรม CMU First Contact และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โครงสร้างของหน่วยงาน องค์กร สิทธิและสวัสดิการ จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลและสิ่งสำคัญต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่