การประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน บริษัท Chiangmai Innovation Incubation Center (CMIIC) ซึ่งมี MOU กับคณะฯ ในการขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัย

1 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 งานบริหารงานวิจัย โดย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ นักวิจัยเจ้าของผลงานบะหมี่ไข่เสริมคุณค่าโภชนาการพร้อมรับประทาน ผศ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก นักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยเจลลี่รสผลไม้สำหรับผู้สูงอายุ และ รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นักวิจัยร่วมในส่วนของการขยายกำลังการผลิต Scale-up จาก Lab-scale สู่ Pilot Plant ได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัท CMIIC โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ ในการขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยดังกล่าว โดยมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุน การตลาด เพื่อเจรจาต่อรองการขออุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่