ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “๒๓๖ ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

20 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “๒๓๖ ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีผ่านการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่านนิทรรศการที่ได้จัดแสดงไว้ ณ อาคารนิทรรศการ ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
แกลลอรี่