หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา นำนักศึกษาจัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจศึกษา จำนวน 24 คน ลงพื้นที่จัด "โครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้อง 71 คน ณ โรงเรียนหางดงรักษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีนางสาวอิริยา วงษ์พันธ์ เป็นประธานนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการอบรม โดยมีฐานให้ความรู้ด้านอาชีพ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาวกฤติยากรณ์ หงษ์อินทร์ และทีมงาน ฐานการระบายสีวาดภาพ เครื่องปั่นดินเผาเหมืองกุง โดย นายวชิระ สีจันทร์ ฐานการทำขนมทองม้วนทองพับ โดย นางวันเพ็ญ ชัยวงค์ และฐานการทำธุรกิจสีเขียว (Green Business) และ ความรู้เรื่องการใช้เงิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ นางสาวสุทธิกานต์ ใจสำราญ และ นางสาวพิชญา ติ๊บหน่อ
 
แกลลอรี่