โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลน้ำแพร่

31 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้รับเกียรติจาก เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเชิญร่วมเป็นวิทยากร “โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลน้ำแพร่” มุ่งเน้นทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคที่สำคัญในโคเนื้อ รวมถึงการจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและอาสาปศุสัตว์ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่