29 นักศึกษาวิศวฯ คอมฯ มช. สอบทักษะ CCSK ผ่านฉลุย การันตีความรู้ ความสามารถด้านความปลอดภัยและการใช้งานของระบบ Cloud

11 เมษายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการสอบวัดทักษะความรู้และได้รับประกาศนียบัตรของ Cloud Security Alliance: สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ในสาขา "Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)" เป็นจำนวนถึง 29 คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ได้แก่
- นายณพวัฒน์ เก่งระดมกิจ       - นายนพรุจ ซื่อตรง                   - นายภูมิ สมวงษ์
- นางสาวมนปรียา กันหาภัย      - นายรวิช พิชิตปัจจา                 - นายวรัชญ์ ดวงจิต
- นายศานติ แขอุดม                 - นายธีรภัทร กันธบุปผา             - นายชนพัฒน์ ดวงพิกุล
- นางสาวชื่นฤทัย ชัยอนันต์รัตน์ - นางสาวณัฐวรรณ เวทชญากุล  - นางสาวนรินทรา ป๊อกแก้ว
- นายพงศกร ทองอร่าม            - นางสาวนลินรัตน์ ทองทับทิม   - นายพีรณัฐ กีฬาแปง
- นางสาวแพรจีน นนทรีย์          - นายเศวตฉัตร สุธรรม              - นางสาวสุชัญญา สิริธนากิจ
- นางสาวสุพรรษา นิยมไทย
รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่
- นางสาวกฤตธินันท์ ทวีบุญ      - นางสาวกฤติยาภรณ์ ตาคำ       - นายกษิดิ์เดช คำมูล
- นายไตรภพ ศรีมณี                 - นายวิศรุต วงตา                      - นายสหัสวรรษ ไชยล้วน
- นายอัครพันธ์ รัตนโกศ            - นายวราดร ศิริพันธุ์                  - นายเมธิส กันทวี
- นายอัคราช ชุณหภิญโญกุล (นักศึกษาระดับปริญญาโท)


ความสำคัญของการสอบวัดทักษะความรู้ดังกล่าวสืบเนื่องจากปัจจุบันข้อมูลจำนวนมากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล หรือ “คลาวด์” องค์กรจำต้องให้ความสำคัญแก่การปกป้องข้อมูลเหล่านั้น หรือเรียกอีกอย่างว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะ ครอบคลุมเรื่องการรวบรวม การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมีความละเอียดอ่อน เป็นทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่อาจมีบุคคลใด ๆ สามารถเข้าถึง และพร้อมเปิดเผยได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ข้อมูลข้างต้นจึงจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง และมีการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์ และการสอดแนมทางดิจิทัลทวีความซับซ้อน และรุนแรงขึ้นจนเป็นภัยคุกคามต่อการทำธุรกิจ สำหรับ Cloud Security Knowledge เป็นเครื่องการันตีของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ทั้งด้านเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการระบบคลาวด์ให้เป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการคลาวด์