กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสล่าสร้างสถาปัตยกรรม "เรือน" ล้านนา

7 เมษายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ. กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสล่าสร้างสถาปัตยกรรม "เรือน" ล้านนา โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง "เรือนไม้ : ภูมิปัญญาเชิงช่างไม้" และการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาเชิงช่างไม้ในสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา" โดย อาจารย์จุลพร นันทพานิช อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ป่าเหนือ สตูดิโอ จำกัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของสล่าสร้างเรือนล้านนาใน 4 จังหวัด ตามยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลด้านนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 18.00 น.
แกลลอรี่