อาจารย์ อก.มช. 2 ท่าน คว้ารางวัล “ผลงานวิจัยดี” ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2562

17 มิถุนายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดี จากผลงานวิจัย เรื่อง กระบวนการผลิตแอนโทไซยานินผงจากผลหม่อนสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลหม่อนผงจากน้ำหม่อนโยการทำแห้งแบบโฟมเมท ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2562 โดยการประชุมดังกล่าวมีการระดมนักวิชาการด้านหม่อนไหมทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน นำเสนอและร่วมวิเคราะห์ผลงานทางวิจัยด้านหม่อนไหมเพื่อแก้ไขปัญหา ตามนโยบายของรัฐบาล ที่พยายามมุ่งเน้นให้มีการขับเคลื่อนการวิจัยนำมาใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์และการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ 
แกลลอรี่