รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (หมดเขต 30 เม.ย.นี้)

11 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านมินิมาร์ท หรือร้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ บริเวณหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.2 ขนาดพื้นที่ร้านมีเนื้อที่ทั้งหมด 83 ตารางเมตร
1.3 วัน - เวลาให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น.

2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สนใจดำเนินการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สนใจดำเนินการ
2.2 เป็นผู้ดำเนินกิจการ และควบคุมรับผิดชอบร้านด้วยตนเอง จะให้ผู้อื่นมาดำเนินกิจการแทนไม่ได้
2.3 มีประสบการณ์ดำเนินกิจการหรือกำลังดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการขาย/การบริการโดยตรง
2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรงอยู่ก่อนวันยื่นสมัคร หรือตรวจพบภายหลังจากการเข้าดำเนินการร้านค้า
2.5 ไม่เคยถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญา หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
2.6 เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ ตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย อย่างเคร่งครัด

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หรือร้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้ติดต่อขอรายละเอียด พร้อมยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 ในเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-935026 , 053-949092

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นความประสงค์ในการสมัคร
4.1 ใบยื่นความประสงค์ตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ชุด
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4.5 ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรคซึ่งตรวจมาแล้ว
ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
4.7 ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย สินค้าและบริการที่จะจัดให้มีพร้อมราคาและรูปภาพ รูปแบบสถานที่และแผนการบริหารจัดการ
การดูแลบำรุงรักษาสถานที่ ระบบกำจัดขยะและของเสีย จำนวน 1 ชุด

5. กำหนดการและเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ครบถ้วน
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทาง www.nurse.cmu.ac.th
5.3 กำหนดการพิจารณาคัดเลือก (โดยวิธีการสัมภาษณ์) วัน/เวลา/ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5.4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทาง www.nurse.cmu.ac.th ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นข้อยุติ ผู้ยื่นความประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากคณะพยาบาลศาสตร์มิได้
5.5 หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอพิจารณาดังกล่าวกระทำโดยไม่สุจริต เช่น การยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ เป็นต้น คณะกรรมการจะพิจารณายกเลิกข้อเสนอดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช

แกลลอรี่