ใส่ใจความสุขของบุคลากร กำลังสำคัญขับเคลื่อนองค์กร วิศวฯ มช จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตและพลังใจในการทำงาน

3 ตุลาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัด “โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตและพลังใจในการทำงาน”ด้วยเล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาความเครียด อันอาจเป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานน้อยลง อีกทั้งตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิต และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงภาวะสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัว ดูแลตนเองเมื่อต้องเผชิญประสบการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างเหมาะสม รวมทั้งลดความเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพจิต เนื่องจากบุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ประเมินสุขภาพจิตของตนเอง พร้อมทำความเข้าใจกับโรคทางจิตเวชแต่ละประเภท ตลอดจนภาวะต่างๆ ที่มีผลจากการทำงาน เช่น หมดไฟ หมดใจ ความเบื่อหน่ายในการทำงาน นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในตนเอง การทำงานเป็นทีม ไปจนถึงการดูแล ป้องกันความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดจากการทำงาน โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณพรรณี โศจิธรรมพร เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมานเจอร์นีย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่