กิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านการลด ละ เลิกสุรา สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มช.

23 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักด้านการลด ละ เลิกสุรา สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University) ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) ที่ต้องการสร้างเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาพที่พึงประสงค์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างสุขภาพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนกลุ่มเพื่อนนักศึกษา ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคที่เกิดจากการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ลานกิจกรรม ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กินในมอ) วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่