พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาที่มีมาตั้งแต่อดีตเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นการให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลพระภูมิ และลานร่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่