กิจกรรม Happy Place ARCHCMU

20 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Place ARCHCMU ภายใต้โครงการ Happy ARCHCMU ประจำปี 2566 ตามแผนพัฒนาบุคลากร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของคณะฯ เพื่อสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรตามแนวคิด CARE โดยการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ที่มีความสำคัญ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) อ.แม่แตง และ วัดห้วยบง อ.พร้าว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
แกลลอรี่