U2T ตำบลหายยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน สืบสานอัตลักษณ์ช่างฝีมือ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

23 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

พื้นที่ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ 50 ตำบล ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ธันวา เบญจวรรณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นหัวหน้าโครงการ

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโรคระบาดโควิด 19 ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสืบสานอัตลักษณ์ชุมชนช่างฝีมือ ตำบลหายยา โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ

โดยได้มีการจัดทำกิจกรรม คือ
ท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชุมชนแบบบูรณาการ
1. การส่งเสริมอาชีพและผลักดันการสร้างรายได้ในชุมชน
2. การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3. การอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
4. การยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อการตลาดออนไลน์
5. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
6. การร่วมผลักดัน “โครงการอาสา Care U” เพื่อช่วยรับ-ส่งผู้สูงวัย ไปโรงพยาบาลตามหมอนัดร่วมกับกลุ่มหมื่นสารฮักงัวลาย

สกู๊ปข่าว ผ่านช่อง Thai PBS
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=372870351230996&external_log_id=b22920ec-52e7-4edf-96b0-8d5d44ef7b46&q=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20by%20u2t

เพจ Facebook พาไปหายยา by U2T
https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2-by-U2T-100775268913700/

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) - U2T เป็นโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (รองอธิการบดี) เป็นประธานเครือข่ายภาคเหนือตอนบน และหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำกับดูแลพื้นที่ 50 ตำบล ครอบคลุม 6 จังหวัด

ข้อมูลโดย : หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่