ปัง! ไม่หยุด วิศวฯ มช. รับทุนวิจัยหญ้าพลังงาน 5 ล้านบาท จาก กฟผ.

2 พฤศจิกายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) “โครงการศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้า 4190 ระดับต้นแบบ ด้วยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์” โดยได้รับงบประมาณดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท อนึ่ง โครงการวิจัยดังกล่าวจักนำไปสู่การต่อยอดเกี่ยวกับพลังงานชดเชย อันเป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้ได้จริงในอนาคตต่อไป
แกลลอรี่