โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างครบวงจรปีที่ 2”

18 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างครบวงจรปีที่ 2”เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติการค้าข้ามพรมแดนระหว่างภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการจัดการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งในระดับภูมิภาค โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งไทย และตัวแทน อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ประกอบการผึ้งจากประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของวงการผึ้งไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ ในหลายหัวข้อ อาทิ การเพิ่มมูลค่าสินค้าจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก และการให้คำปรึกษา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมโรงแรม ยูนิมมาน เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่