พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 49 ประจำปีการศึกษา 2565

8 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 88 คน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567แกลลอรี่