นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

19 เมษายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2562 นักศึกษาปริญญาเอก นายอภิสิทธิ์ แสนใจบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นักศึกษาปริญญาตรี นางสาวธีรนุช สินธิสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ “รางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562” "ระดับดีเด่น" เรื่อง “บรรจุภัณฑ์ฉลาดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลาจากเงินนาโนคอมโพสิตสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร” และ “รางวัลเหรียญเงินผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” เรื่อง “บรรจุภัณฑ์ฉลาดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลาจากเงินนาโนคอมโพสิตสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร” ในงาน Thailand Research Expo 2019, 7-9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล 
แกลลอรี่