พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากล และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล โดยได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านความเป็นผู้นำ จำนวน 11 ทุน
2. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จำนวน 2 ทุน
3. ด้านจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 4 ทุน
4. ด้านนวัตกรรมและวิชาการ จำนวน 2 ทุน
5. ด้านความเป็นนานาชาติ -ไม่มีผู้ได้รับ-
6. ด้านสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ทุน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564
แกลลอรี่