พิธีปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ผ่านระบบออนไลน์

11 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ) จำนวน 327 คน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัย (สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ที่ได้รับการบรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมา ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการบริหารการเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อบังคับอื่นๆภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
แกลลอรี่