นศ.พยาบาล มช. รับรางวัลธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล จากสภาการพยาบาล ประจำปี 2566

21 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายวีระพงษ์ วังหมื่น นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (รหัส' 651210152) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล จากสภาการพยาบาล ประจำปี 2566 (ประเภทที่ 1 การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้ทางวิชาชีพ)
.
สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดโครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกและประกาศยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกสร้างคุณความดีให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล/นักศึกษาพยาบาลมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการอุทิศตนเองเพื่อผู้อื่นโดยใช้ความรู้ตลอดจนทักษะเชิงวิชาชีพตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
.
สำหรับพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการประจำปี ด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี สภาการพยาบาล วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

แกลลอรี่