คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็งฯ และ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562

22 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการยกระดับการคิดวิเคราะห์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และ การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ Theme - Based Unit : กรณีศึกษา Chiang Mai Smart City ภายใต้โครงการเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็งเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ให้แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 85 คน จาก 20 โรงเรียน และ 5 โรงเรียน ตามลำดับ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อยกระดับการคิดวิเคราะห์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและสร้างโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็งในด้านการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ Theme - Based Unit ภายใต้กรณีศึกษา Chiang Mai Smart City ณ ห้อง 3315 และ 3305 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่