นักศึกษา ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วม BANDUNG SAFE COURSE 2019

16 สิงหาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวพิชามญชุ์ อินทิยศ รหัสประจำตัว 600631009 และนางสาวกุลธิดา ยะไชย รหัสประจำตัว 600631131 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ รศ.ดร. นิวิท เจริญใจ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วม BANDUNG SAFE COURSE 2019 International Summer Courses on : Sustainable Development Goals in Agriculture, Food, and Energy ณ Universitas Padjadjaran, เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof. Nobutaka Ito ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม ถึง 3 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม https://safe-network.org/bandung-safe-course-2019/ 
แกลลอรี่