ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมจากบริษัท Taisei (Thailand) Co., LTD.

8 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา และ อ.ดร. รุ่งพรรษา น้อยจันทร์ ให้การต้อนรับ Mr. Naohito Ohba, Managing director และทีมจากบริษัท Taisei (Thailand) Co., LTD. เนื่องในโอกาสพบปะหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม ที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้ร่วมประชุมพร้อมทีมจาก Taisei Corporation กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผ่าน Teams Meeting นำโดย Mr. Takaya Aramaki, APEC Architect, Chief Architect International Projects, Design Division เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น.
แกลลอรี่