คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษเสริมแนวทางในการออกแบบคอร์สออนไลน์ แก่คณาจารย์

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ "Overview และแนวทางในการออกแบบคอร์สออนไลน์" ให้แก่คณาจารย์ในคณะ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการจัดการศึกษาและขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงทุกวัย รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับสังคมโดยรวมของประเทศ ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่