นายกสโมสร นศ.พยาบาล มช. ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา CMU DNA ด้านความเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์ (Creative Leadership)

7 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายจีระศักดิ์ หุ่นเก่า (รหัสประจำตัวนักศึกษา 631210033) ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา CMU DNA ด้านความเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์ (Creative Leadership)
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ CMU DNA วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Goals: SDG) เพื่อประกาศยกย่องเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษายอดเยี่ยม จะเป็นผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานต่อไป

แกลลอรี่