โครงการอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมด้าน BIM ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่” (Revit MEP) รุ่นที่ 4

12 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมด้าน BIM ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่” (Revit MEP) รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผศ.ปิยะบุญ นิลแก้ว อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคุณแพน ศิริจันทร์ชื่น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08:00 น. – 17:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 4 องค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 และบริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบงานระบบประกอบอาคาร และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมให้มีความพร้อมสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
แกลลอรี่