ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 7

10 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

Majorana, the Fantastic Fermions
and Where to Find Them
in Reduced-Dimension Materials

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง
สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 7
ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 ณ ห้องประชุม 1 (PB2-112)
อาคารฟิสิกส์ 2 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

More info.
suwannajak.j@gmail.com
Tel. 0856148566
แกลลอรี่