งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The 15th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine” Moving Forward: Challenges in One Health and Conservation Medicine

26 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The 15th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine” Moving Forward: Challenges in One Health and Conservation Medicine ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Prof. Junpei Kimura President of Asian Society of Conservation Medicine ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมกว่า 21 ประเทศ จากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ร่วมมีผู้ร่วมงานประชุมทั้งสิ้น มากกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์ปาฐก และ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะวิทยากรจากนานาประเทศร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานประชุม คือ เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และวิทยาการแปลกใหม่ สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการจัดการสุขภาพ และการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการการเสริมสร้างและส่งเสริมเครือข่าย ASCM ที่ได้รวบรวมนักวิชาการมืออาชีพ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชีย ให้มีความก้าวหน้าในด้านความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์การอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างกว้างขวางต่อไป 

แกลลอรี่