พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ

24 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย และ รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากสองหน่วยงานที่มีความเห็นสอดคล้องร่วมกันถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบริการชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการจัดการปัญหาสุนัขในที่สาธารณะ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มาจากสัตว์ และความร่วมมือในการให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 

แกลลอรี่