เรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 50

22 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 50) พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลได้พัฒนาตนเองด้านทักษะที่จำเป็นในการเรียน การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพ ณ Horizon Village Resort ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่